Hvem er vi?

Ulsteinvik Bibelsenter er en frittstående lokalmenighet i Ulsteinvik uten tilknytning til noe kirkesamfunn eller organisasjon. Vi er en selvstendig lokalmenighet som arbeider ut fra den visjon om å vinne så mange mennesker som mulig for Jesus Kristus og at mennesker som har Jesus Guds Sønn som sin Herre, skal bli istandsatt og utrustet gjennom undervisning, bønn, fellesskap, lovsang og evangelisering ved Den Hellige Ånd. Vi vil bygge på Guds Ord - Bibelen, ved å være Ordets gjørere, ikke bare dets hørere.

Vi har ukentlige møter og arrangerer møtekampanjer til Kristi legemes oppbyggelse og utrustning. Dette skal skje til Jesu Kristi ære og Guds Ords framgang.

Hvor når du oss?

Vi samles hver søndag i Bjørndalsvegen 11 i sentrum av Ulsteinvik, til lovprisning, forkynnelse, undervisning og fellesskap. For barna har vi samtidig søndagsskole. Vi har også eget sted med TV-overføring, og tolking til engelsk for de som trenger det. Ellers har vi fellesskap på onsdagene i hjemmene. Vi tror det er viktig å ha et mindre fellesskap utenom de større møtene på søndagene.

Kontakt:

Tlf: 700 12 589
Fax: 94 76 12 29
e-post: postmaster(a)ulsteinvikbibelsenter.no

Bjørndalsvegen 11
6065 Ulsteinvik, Norge
+47 901 80 422

 

 

Her finner du ulike skjema som gjelder innmelding og oppgaver i menigheten. Trykk på linken så blir skjemaet lastet ned.

Innmeldingsskjema

Orientering innmelding

Lovsang

Lydtekniker

Møtevert

Catcher

 

Vi tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.


Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den
Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og
begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag og lever i dag, fór opp
til Himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme
igjen for å hente til Himmelen de som har fått sine synder vasket bort ved Jesu blod
og er født påny ved Den Hellige Ånd. Jesus Kristus skal på den siste dag dømme
levende og døde.


Vi tror på Den Hellige Ånd, en hellig forsamling, de helliges samfunn, syndenes
forlatelse, legemets oppstandelse fra de døde og det evige liv.


Vi tror at bibelens Gud er den eneste sanne Gud og at eneste veien til Gud går
gjennom Hans Sønn Jesus Kristus.


Vi tror at bibelen er Guds suverene og ufeilbarlige ord.


Jesus Kristus betalte prisen for all vår synd, sykdom, fattigdom og elendighet for at de
som tror på Ham skal slippe dette.


Vi tror at de troende skal legge hendene på de syke og de skal bli friske.


Vi tror at Gud gir økonomisk framgang, vekst og velsignelse for de som i sitt hjerte er
helt med Ham i ett og alt.


Vi tror på fylden av Den Hellige Ånd med de påfølgende tegn for hver enkelt troende.


Vi tror på den troendes dåp i vann med full neddykkelse.


Vi tror på tegn, under og mirakler slik Guds Ord sier.


Vi tror på Guds ufortjente nåde for hver den som vender om til Gud ved Jesu Kristi
forløsning på korset.


Vi tror på å leve et hellig liv som både Gud og mennesker har behag i.