Halleluja - Gud er God, Han har gitt oss et nytt liv og gitt oss en ny familie. Denne familien vil vi du skal bli bedre kjent med. Det er ikke en hvilken som helst familie, men det er Guds menighet. Hadde kristne virkelig forstått hva dette dreier seg om hadde bildet av forsamlingen vært et helt annet og tingene hadde vært annerledes både i og rundt menigheten. Men vi tror vi er på vei dit og skal få se restaurasjonen av en enorm og kraftfull institusjon på jorden, les derfor her OM DEN KRISTNE FORSAMLING.

Denne gangen vil vi vise deg litt om hva Guds Ord sier om menigheten. Det finnes mange slags menigheter i dag, men det er bare en type menighet Guds Ord beskriver som er i Guds plan. Siden Bibelen er Guds Ord er det viktig å la den være rettesnoren for hvordan Gud vil ha det og ikke bry seg om hvordan menneskelige tradisjoner vil ha det. Grunnen til dette er at Gud ønsker en menighet på jorden som kan fungere og gjøre hva Han har planer for I DAG.

Det er nemlig så at Faderen har planer og GJØR ting i dag og dette skjer kun gjennom menigheten som har den LEVENDE JESUS KRISTUS i sentrum ved Den Hellige Ånd. Det er viktig for deg at du oppsøker et slikt kristent fellesskap der man virkelig tjener Gud med sitt hjerte, fordi da kan man bli oppbygd i sin ånd til å bli en sterk kristen og en overvinner i alle livets situasjoner.

Men hvor skal jeg finne en slik menighet? Lurer du kanskje. Vel, la oss da først se på noen av de tingene som er i en slik menighet. For det aller første er der en guddommelig kjærlighet p.g.a. at man har Jesus i sentrum. De som er i menigheten har kjærlighet til hverandre og Guds Ord. Slå opp i Joh.13,34-35. Jesus sier i v. 35 at dersom vi har kjærlighet til hverandre skal alle se at vi tilhører Ham. Hvordan er så denne kjærligheten? Dette forteller 1.Kor.13 om, spesielt i v.4- 7. Denne kjærligheten er utøst i de pånyttfødte kristne som har innsett at Gud er kjærlighet (1.Joh.4,7-21) og har fått fred med Ham fordi de har tatt imot Jesus Kristus som sin personlige frelser.

En annen ting som også finnes i en Guds menighet er at man har en klar forkynnelse som at Jesus Kristus er Herre og at Han har tatt på seg all verdens synd og sykdom, se Jes.53,2-12, og at Jesus er verdens frelser fordi ingen kommer til Faderen uten ved Ham, se Matt.10,32-33.

Videre kan vi i Ap.gj. finne hva som kjennetegner en kristen menighet. Etter at Den Hellige Ånd var kommet til disiplene på pinsefestens dag, Ap.gj.2, gikk de ut til de ufrelste og forkynte det glade budskap til dem. Dette førte til at de også ville bli frelst og i v.37 ser vi at de spør hva de skal gjøre. Peter svarer dem da (v.38): "Vend om (ta imot Jesus og bli født på ny) og la dere døpe i Jesu Kristinavn (den troendes dåp med full neddykkelse), hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave (dåp i Den Hellige Ånd med tungetale som tegn)." V.41 viser at det er slik mennesker blir lagt til menigheten. Denne veien å gå finner vi igjen flere steder i Ap.gj., se Ap.gj.8,12-17; 10,44-48 og 19,1- 7. Dette vitner om at menigheten skal gjøre det deres Herre Jesus har sagt i Mark.16,16 og Ap.gj.1,5. Dette gjelder også I DAG.

Når Jesus gikk på jorden var han svært interessert i at folk skulle bli friske, derfor gikk han rundt og helbredet folk (les evangeliene). Dette var for å demonstrere Guds vilje. Når vi leser Ap.gj. ser vi at helbredelser, tegn, under og mirakel var dagligdags kost for menigheten, og det er Guds vilje også i dag. For å se dette kan du lese Ap.gj.3,1-11; 4,29-31; 5,12-16; 8,4-8 og 9,32- 41. Dette ble gjort i kraft av Den Hellige Ånd og derfor er det Guds vilje at menigheten skal helbrede de syke i Jesu navn. Tro ikke at dette gjaldt bare for apostlene i den tiden, nei det gjelder i dag også. Se bare i Hebr.13,8. Dessuten sier Jesus selv klart og tydelig hva de troende skal gjøre i Joh.14,12. Han sa ikke "...apostlene skal gjøre...", men han sa "...DE SOM TROR...". Gud vil at Hans folk skal leve i helse, glede og seier over Djevelen. Derfor vil en kristen menighet som tilber den Levende mektige Jesus som døde og lever for deg, ha denne kraften hos seg for å utfri de fortapte i denne verden - HALLELUJA!

I dette korte brevet er det selvfølgelig umulig å komme inn på alle detaljer om hvordan en menighet skal fungere, men disse grunnleggende tingene som her er tatt med skal i alle fall finnes i en kristen forsamling. Som du nå kanskje forstår har den kristne menighet ikke først og fremst å gjøre med byggverk og lokaler å gjøre, men med en samling av troende, se Hebr.3,6 og 1.Kor.3,16. Vær derfor på utkikk etter hvor TROENDE samles enten det er privathus eller på offentlige steder.
Gud velsigne deg mektig i Jesu navn!

 

Søskenhilsen fra

Geir og Sølvi

HF1Siste søndagen i januar hadde vi herlig besøk av Harald Fylling – pastoren i Ålesund Kristne Senter. De som hadde møtt opp fikk en salig og grundig undervisning om hvilken påvirkningskraft tankelivet vårt har i det daglige liv. Tankene styrer oss mye mer enn vi tror og de kan være enten våre beste venner eller verste fiender. Vi hører ofte at fienden – djevelen – er den som drar oss i negativ retning og som vi må holde i sjakk. Men Bibelen sier at djevelen er en slagen fiende som er under våre føtter. Vår egentlige fiende er våre egne tanker når vi lar dem føre oss bort fra Guds vilje. Bibelen sier at som en mann tenker, sånn er han og dette underbygde Harald meget godt ut fra flere kjente Bibelsteder. Ofte fokuserer vi på «problemene i våre liv». Men i de fleste tilfeller er det ikke problemene som er selve kjerne problemet. Det er måten vi tenker på og hvordan vi lar tanker som ikke er i tråd med Guds Ord styre oss. Derfor havner mange mennesker i ugunstige situasjoner som ikke er til velsignelse. Derfor er det viktig å sette seg inn i hva Bibelen sier og handle deretter. Det er gjennom Guds Ord vi finner en vei ut av situasjoner vi har havnet i.

Når du lar deg døpe begraver du det gamle livet ditt og står opp igjen i et nytt liv med Jesus, se Rom.6,3-5 og Kol.2,12. Dette er en hellig handling og den er viktig. I Ap.gj. ser vi at folk som ble frelst lot seg døpe samme dagen som de tok imot Jesus. Ap.gj.16,30-33 viser hvor betydningsfull dåpen er siden man ikke kunne vente til dagen etterpå.
Dersom du vil vite mer om hvordan dåpen i vann blir forklart i Guds Ord, kan du lese 1.Kor.10,1-4 og 1.Pet.3,18-22. Disse skriftstedene henviser også til Det Gamle Testamentet og parallellen der når det gjelder dåp.I dag skal vi ta for oss noe som "kristeliøse" mennesker ynder å diskutere og ha meninger om, nemlig dåp. For det første er vi ikke kalt til å ha meninger, men kalt til å være troende. Vi for vår del er ikke så opptatt å ha noen dype teologiske meninger om dåp, vi ser det står i Bibelen - Guds Ord og praktiserer dette ut fra at det er en lydighetshandling vi med glede utfører overfor Gud. Vi praktiserer verken voksendåp eller barnedåp, men den troendes dåp som bibelen taler om, så får nå debattantene diskutere det de vil.

8 DåpFor at man skal forstå hva dåp er for noe og hvordan det utføres, er det viktig å ha klart for seg hva dette ordet egentlig betyr. Det Nye Testamentet er skrevet på gresk og ordet dåp kommer av det greske ordet "baptisma" som i følge gresk - norsk ordliste direkte oversatt betyr følgende: dyppe, dykke, nedsenke, vaske, toe, rense. Dette er greit å vite når du leser ordet dåp i Bibelen.

Siden Bibelen er det ord Gud har talt vet vi at alt det som står der er sant. Det betyr at Gud vil bekrefte alt han har sagt, at han mener det han har sagt og han ønsker at vi som hans barn skal være lydige mot det han har sagt. Dette ønsker han fordi han vet at det er til vårt eget beste, og vi som er frelst og vandrer med Herren vet også at det er til vårt eget beste. Dette gjelder også å bli døpt. Det å la seg døpe til Kristus er en velsignelse som Gud vil vi skal oppleve. Derfor sier Han i Mark.16,16 at den som tror og blir døpt skal bli frelst. Ut fra flere steder i Bibelen hvor det er snakk om dåp, ser vi tydelig at det har med full neddykkelse av menneskets legeme å gjøre. Se Matt.3,16; Joh.3,23 og Ap.gj.8,38. Dermed vet vi at det er slik Gud sier at dåp er.

Men hvorfor skal vi la oss døpe? Vel, det er ikke alt vi mennesker forstår 100%, men det er ikke så viktig å forstå alt når vi vet at vår Far i Himmelen er kjærlig og god og vil det beste for oss. Bare det er grunn god nok for oss til å være lydige mot Ham. Det er ikke alltid et barn forstår hvorfor en må gjøre enkelte ting, men barnet gjør det likevel fordi det ønsker å være lydig mot foreldrene som forstår mer enn barnet. Når du døper deg er du lydig mot din Far i Himmelen og tar et skritt inn i Guds plan, se bare i Luk.7,29-30. Tenk det, du får være med i den plan den Allmektige har. Du behøver ikke være blant dem som avviser Guds plan.

Til slutt vil vi si deg at å la seg døpe hører med til evangeliet om Jesus, og det er Guds vilje at du lar deg døpe til Kristus etter at du er kommet til troen på Ham som har frelst deg og har deg kjær. Det er fantastisk å vite at etter man er døpt har man i kledt seg Kristus, se Gal.3,27. Det er ikke 8 Sjouten grunn at Jesus tar med dåpen i misjonsbefalingen som står i Matt.28,18-20. Dette er Jesu egne ord, han som du har gitt ditt liv til og som elsker deg.

Kjære venn, vi ønsker at du skal få et rikt, trygt og godt liv sammen med Livets Konge - Jesus - også i denne verdenen vi lever i nå. Kanskje er den gangen du sa ja til Jesus den eneste vi kommer til å ha truffet hverandre (håper ikke det), men du skal vite at vi ber for deg og ønsker deg alt godt i livet. Måtte Herren styrke deg og velsigne deg og bevare deg i sin fred og kjærlighet.

 

Kjærlig hilsen Geir og Sølvi

 

DSC 3580

Siste helga i oktober var det profetens embete som var i fokus. Et full pakket Ulstein Bedehus ønsket Harold og Betty Eatmon velkommen til Sunnmøre for aller første gang. Dette ekteparet har vært i tjeneste for Herren i over 40 år. De har reist i over 50 nasjoner fordelt på alle verdensdeler vi har på kloden. De har i 25 år reist innenfor Norges grenser og nå var det Sunnmøres tur – representert ved Ulsteinvik Bibelsenter.

Har du noen gang vært syk? Det har vi vel alle vært en eller annen gang, enten mye eller lite. Er det ikke merkelig at dette er noe alle mennesker kommer i kontakt med? Det ser ut som om dette er menneskenes skjebne. Men nå tror ikke vi på skjebnen, men vi tror på en levende og mektig Gud som vil det beste for alle mennesker. Selv om mange blir irriterte når vi sier at vi har de gode nyhetene for syke mennesker, så er likevel Guds Ord sant på dette feltet også: Nemlig, Gud vil at du skal være frisk.

9 DoktorGuds Ord viser oss at når Jesus gikk på jorden, var han utsendt for å vise menneskene Faderens vilje, les Joh.8,29. Når vi studerer evangeliene og ser på hva Jesus egentlig drev på med her nede, så ser vi at Han demonstrerte Guds vilje ved å helbrede syke. Evangeliene er jo fulle av helbredelser som Jesus gjorde. Dette viser klart at Gud er levende opptatt med at folk blir friske. Dessuten sier Han selv at Han vil være vår lege (se 2.Mos.15,26). I Matt.8,2- 3 sier også Jesus klart at Han VIL helbrede. Evangeliene viser tydelig at ALLE som søkte Jesus for å bli helbredet ble helbredet. Dermed ser vi at Jesus både KAN og VIL helbrede ALLE, (les Matteus evangeliet).

Når Jesus drev og lærte opp sine disipler, gav Han dem også makt til å helbrede syke, se bare i Luk.9,1-6 og Luk.10,1-20. Dette var også en av hensiktene med Jesu besøk på jorden. Han ville at Hans kraft skulle hvile over dem som tror på Ham. Dermed overgav Han noe av sin kraft til de som levde nær Ham. Dessuten sier Han at dem som tror på Ham skal gjøre de samme gjerningen som Han gjør, ja endog større (Joh.14,12).

Det som er så fantastisk er at dette gjelder også i dag, for Gud gjør nemlig ikke forskjell på folk (Rom.2,11) og Han er den samme i går og i dag og til evig tid (Hebr.13,8). Du skjønner, det Jesus gjorde når Han gav sitt liv på Golgata, gjelder ikke bare vår synd, men også vår sykdom. Du har hørt at Jesus tok vår synd og straff på seg, men Guds Ord sier at Han tok også våre sykdommer og plager, les Jesaja 52,11 - Jesaja 53,12. Legg spesielt merke til vers 4 og 5 i kap. 53. Dette er et profetisk budskap som Jesaja fikk fra Gud om hva Jesus skulle gjennomgå for at du og jeg skulle slippe å være plaget. Da Jesus ble slått blodig og ordervet på sin rygg og fikk tornekronen banket inn i sitt hodet, var dette den smerte Han ble påført for å gjøre opp for ALL din og min sykdom. Han gjorde det frivillig for deg og meg. Når de spikret Ham til korset hang Han der fordi Han ville det av kjærlighet, for at du skulle bli spart for sykdom og lidelse. Profetien i Jesaja blir stadfestet to plasser i det nye testamentet, Matt.8,17 og 1.Pet.2,24. Mark.16,18 forteller oss at Jesus selv sier at de som tror skal legge hendene på de syke og de skal bli helbredet. Siden dette var noe av det siste Han sa på jorden, kan man gå ut fra at det er viktig. Videre ser vi at de første kristne opplevde at dette stemte, det ser vi i Apostelgjerningene.

Vel, hvordan skal du motta din helbredelse? Tro at Jesus har kjøpt deg fri (Gal.3,13). Hvis du leser 5.Mos.28,15-68 vil du se hva Jesus Guds Sønn har kjøpt oss fri ifra - HALLELUJA!!! All ære til Jesus!

Til slutt vil jeg bare si deg at dette er Guds Ord og ikke en ny fin teori som noen har funnet på. Vi har nemlig også erfart at dette er sant. Vi har opplevd konkret at Gud helbreder. Det er herlig når man får oppleve at Guds Ord virker og at Jesus står for en realitet. Dette ønsker vi at du også skal få oppleve mer og mer i ditt liv, og lære deg å stole på Ham som har skapt deg. Takk og pris til Ham vår store mester og Herre - Han er ubeskrivelig!

 

Vennlig hilsen

Geir og Sølvi