Halleluja - Gud er God, Han har gitt oss et nytt liv og gitt oss en ny familie. Denne familien vil vi du skal bli bedre kjent med. Det er ikke en hvilken som helst familie, men det er Guds menighet. Hadde kristne virkelig forstått hva dette dreier seg om hadde bildet av forsamlingen vært et helt annet og tingene hadde vært annerledes både i og rundt menigheten. Men vi tror vi er på vei dit og skal få se restaurasjonen av en enorm og kraftfull institusjon på jorden, les derfor her OM DEN KRISTNE FORSAMLING.

Denne gangen vil vi vise deg litt om hva Guds Ord sier om menigheten. Det finnes mange slags menigheter i dag, men det er bare en type menighet Guds Ord beskriver som er i Guds plan. Siden Bibelen er Guds Ord er det viktig å la den være rettesnoren for hvordan Gud vil ha det og ikke bry seg om hvordan menneskelige tradisjoner vil ha det. Grunnen til dette er at Gud ønsker en menighet på jorden som kan fungere og gjøre hva Han har planer for I DAG.

Det er nemlig så at Faderen har planer og GJØR ting i dag og dette skjer kun gjennom menigheten som har den LEVENDE JESUS KRISTUS i sentrum ved Den Hellige Ånd. Det er viktig for deg at du oppsøker et slikt kristent fellesskap der man virkelig tjener Gud med sitt hjerte, fordi da kan man bli oppbygd i sin ånd til å bli en sterk kristen og en overvinner i alle livets situasjoner.

Men hvor skal jeg finne en slik menighet? Lurer du kanskje. Vel, la oss da først se på noen av de tingene som er i en slik menighet. For det aller første er der en guddommelig kjærlighet p.g.a. at man har Jesus i sentrum. De som er i menigheten har kjærlighet til hverandre og Guds Ord. Slå opp i Joh.13,34-35. Jesus sier i v. 35 at dersom vi har kjærlighet til hverandre skal alle se at vi tilhører Ham. Hvordan er så denne kjærligheten? Dette forteller 1.Kor.13 om, spesielt i v.4- 7. Denne kjærligheten er utøst i de pånyttfødte kristne som har innsett at Gud er kjærlighet (1.Joh.4,7-21) og har fått fred med Ham fordi de har tatt imot Jesus Kristus som sin personlige frelser.

En annen ting som også finnes i en Guds menighet er at man har en klar forkynnelse som at Jesus Kristus er Herre og at Han har tatt på seg all verdens synd og sykdom, se Jes.53,2-12, og at Jesus er verdens frelser fordi ingen kommer til Faderen uten ved Ham, se Matt.10,32-33.

Videre kan vi i Ap.gj. finne hva som kjennetegner en kristen menighet. Etter at Den Hellige Ånd var kommet til disiplene på pinsefestens dag, Ap.gj.2, gikk de ut til de ufrelste og forkynte det glade budskap til dem. Dette førte til at de også ville bli frelst og i v.37 ser vi at de spør hva de skal gjøre. Peter svarer dem da (v.38): "Vend om (ta imot Jesus og bli født på ny) og la dere døpe i Jesu Kristinavn (den troendes dåp med full neddykkelse), hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave (dåp i Den Hellige Ånd med tungetale som tegn)." V.41 viser at det er slik mennesker blir lagt til menigheten. Denne veien å gå finner vi igjen flere steder i Ap.gj., se Ap.gj.8,12-17; 10,44-48 og 19,1- 7. Dette vitner om at menigheten skal gjøre det deres Herre Jesus har sagt i Mark.16,16 og Ap.gj.1,5. Dette gjelder også I DAG.

Når Jesus gikk på jorden var han svært interessert i at folk skulle bli friske, derfor gikk han rundt og helbredet folk (les evangeliene). Dette var for å demonstrere Guds vilje. Når vi leser Ap.gj. ser vi at helbredelser, tegn, under og mirakel var dagligdags kost for menigheten, og det er Guds vilje også i dag. For å se dette kan du lese Ap.gj.3,1-11; 4,29-31; 5,12-16; 8,4-8 og 9,32- 41. Dette ble gjort i kraft av Den Hellige Ånd og derfor er det Guds vilje at menigheten skal helbrede de syke i Jesu navn. Tro ikke at dette gjaldt bare for apostlene i den tiden, nei det gjelder i dag også. Se bare i Hebr.13,8. Dessuten sier Jesus selv klart og tydelig hva de troende skal gjøre i Joh.14,12. Han sa ikke "...apostlene skal gjøre...", men han sa "...DE SOM TROR...". Gud vil at Hans folk skal leve i helse, glede og seier over Djevelen. Derfor vil en kristen menighet som tilber den Levende mektige Jesus som døde og lever for deg, ha denne kraften hos seg for å utfri de fortapte i denne verden - HALLELUJA!

I dette korte brevet er det selvfølgelig umulig å komme inn på alle detaljer om hvordan en menighet skal fungere, men disse grunnleggende tingene som her er tatt med skal i alle fall finnes i en kristen forsamling. Som du nå kanskje forstår har den kristne menighet ikke først og fremst å gjøre med byggverk og lokaler å gjøre, men med en samling av troende, se Hebr.3,6 og 1.Kor.3,16. Vær derfor på utkikk etter hvor TROENDE samles enten det er privathus eller på offentlige steder.
Gud velsigne deg mektig i Jesu navn!

 

Søskenhilsen fra

Geir og Sølvi